Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego dostępnego pod adresem https://www.eurodiagnosis.pl, zarządzanego przez Eurodiagnosis Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Plac Bankowy 2, 00 – 095 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
NIP: 5213884787, REGON: 0000817988. Dokument stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa prawa i obowiązki Usługodawcy
oraz Usługobiorców korzystających z Serwisu. Serwis umożliwia w szczególności korzystanie
z różnorodnych usług oferowanych przez firmę, takich jak wykonanie opisów badań diagnostycznych TK i MR, dokonywanie zakupów oraz składanie oświadczeń woli za pośrednictwem formularza zamówień. Niniejszy dokument zawiera zasady dotyczące składania zamówień oraz określa prawa i obowiązki wynikające z zawieranych umów sprzedaży usług na odległość. Wszystkie działania podejmowane w ramach Serwisu są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami o ochronie danych osobowych oraz prawach konsumenta.
§ 1 Definicje
    1. Serwis Internetowy– specjalistyczna platforma cyfrowa dostępna pod adresem strony internetowej https://www.eurodiagnosis.pl, która umożliwia użytkownikom dostęp do zaawansowanych usług medycznych w zakresie teleradiologii. Serwis oferuje szeroki zakres funkcjonalności, w tym dostęp do informacji, składanie oświadczeń woli oraz zakupy usług diagnostycznych, takich jak badania TK (Tomografia Komputerowa) czy MR (Rezonans Magnetyczny), za pośrednictwem intuicyjnego formularza zamówień. Platforma zaprojektowana została z myślą o zapewnieniu użytkownikom łatwego dostępu do niezbędnych usług zdrowotnych, gwarantując przy tym wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.
    2. Usługodawca/Firma – Eurodiagnosis Sp. z o.o. ul. Plac Bankowy 2, 00 – 095 Warszawa
NIP: 5213884787, REGON: 0000817988.
    3. Usługobiorca/Pacjent/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług oferowanych przez Serwis Internetowy. Usługobiorca, jako pacjent, ma możliwość korzystania z zaawansowanych usług diagnostycznych w zakresie teleradiologii w postaci składanych zamówień.
    4. Usługa – działanie wykonywane przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, obejmujące
wykonanie opisu badania diagnostycznego – analiza i interpretacja wyników badań diagnostycznych typu TK (Tomografia Komputerowa) lub MR (Rezonans Magnetyczny), które zostały przesłane przez Usługobiorcę za pośrednictwem strony internetowej. Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia profesjonalnej oceny medycznej w oparciu o dostarczone obrazy i dane. Usługi świadczone przez Usługodawcę mają charakter usług cyfrowych.
    5. Usługa cyfrowa - usługa pozwalająca Usługobiorcy będącym konsumentem na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi oraz inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
    6. Treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
    7. Umowa – jest to umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, która dochodzi do skutku poprzez dokonanie i opłacenie zamówienia za pośrednictwem serwisu internetowego Usługodawcy. W ramach tej umowy Usługodawca zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie z warunkami określonymi w zamówieniu, a Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty ustalonej ceny za tę usługę. Proces zawarcia umowy rozpoczyna się od złożenia zamówienia przez Usługobiorcę za pomocą Formularza Zamówienia dostępnego w serwisie internetowym, co obejmuje wybór konkretnej usługi, określenie jej parametrów oraz opłacenie zamówienia.
    8. Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy, które ma na celu bezpośrednie zawarcie Umowy sprzedaży usług na odległość, składane za pośrednictwem Strony internetowej. Zamówienie określa rodzajowo i ilościowo usługę, którą Usługobiorca pragnie nabyć. Zawarcie zamówienia następuje poprzez wypełnienie i przesłanie odpowiedniego formularza dostępnego na Stronie internetowej, co jest jednoznaczne z jednoczesnym przesłaniem do Usługodawcy – za pośrednictwem tej samej Strony – badania diagnostycznego TK lub MR, które ma być poddane analizie lub innemu przetwarzaniu w ramach zamawianej usługi. Zamówienie staje się wiążące po jego przyjęciu przez Usługodawcę, co zostaje potwierdzone Usługobiorcy stosownym komunikatem drogą elektroniczną.
    9. Formularz Zamówienia – jest to interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym, który umożliwia złożenie Zamówienia. Formularz ten pozwala użytkownikom na wybór i dodanie do elektronicznego koszyka usług związanych z wykonywaniem badań diagnostycznych, takich jak TK czy MR. Dzięki temu narzędziu, Usługobiorca może nie tylko wybrać konkretne usługi, ale również określić szczegółowe warunki Umowy Sprzedaży, w tym rodzaj badania (MR lub TK) oraz ilość części anatomicznych zleconych do opisu.
    10. Termin realizacji Usługi – określa czas, w którym Usługodawca zobowiązuje się wykonać usługę zakupioną przez Usługobiorcę. Jest liczony w dniach roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy oraz otrzymania pełnej dokumentacji za pośrednictwem platformy WeTransfer. Termin realizacji umowy ustala się na 5 dni roboczych.  
§ 2 Postanowienia ogólne:
    1. Niniejszy regulamin określa warunki:
    a. korzystania z Serwisu Internetowego https://www.eurodiagnosis.pl,
    b. świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę (formularz zamówień),
    c. zawierania za pośrednictwem Serwisu Internetowego umów sprzedaży (składanie zamówień, zakup usług).
    11. Korespondencję w sprawie działalności Serwisu Internetowego należy wysyłać na adres e-mail kontakt@eurodiagnosis.pl natomiast korespondencję pisemną tradycyjną należy kierować na adres: Eurodiagnosis sp. z o.o. ul. Ceramiczna 1, 20-150 Lublin
    12. Usługobiorcami Serwisu Internetowego może być – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę z Usługodawcą.
    13. Ceny w Serwisie Internetowym są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
    14. Aby móc korzystać z Serwisu w sposób właściwy, konieczne jest, aby spełnić określone wymagania techniczne, a także mieć dostęp do urządzenia z połączeniem internetowym, aktualny system operacyjny i przeglądarkę internetową, oraz posiadać aktywne konto e-mail.
    15. Usługobiorca powinien także mieć wiedzę na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, w tym z zakupami online, a także zadbać o podstawowe środki bezpieczeństwa technicznego swojego urządzenia, takie jak programy antywirusowe.
    16. Warunkiem korzystania ze Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Usługobiorca wyraża zgodę na jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
    17. Firma podejmuje działania organizacyjne i techniczne w celu ochrony bezpieczeństwa użytkowania sklepu internetowego oraz funkcjonalności dostępnych na stronie (np. formularza zamówienia).
§ 3 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:
    1. W ramach prowadzenia Serwisu Internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
    18. Przez pojęcie świadczenia usług elektronicznych rozumie się dostęp do formularza zamówień za pośrednictwem którego następuje zawarcie umowy.
    19. Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na dokonaniu zakupu opisu badania zostaje zawarta po wykonaniu kilku kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) kliknięciu pola „wybieram”, na jednym z oferowanych rodzajów badań (2) uzupełnieniu danych (3) udzieleniu poprawnej odpowiedzi w polu „podaj wynik” (4) zapoznaniu się z treścią polityki bezpieczeństwa i regulaminem serwisu oraz odznaczenie pola akceptacji (5) kliknięciu w przycisk „przejdź dalej”. Akceptując regulamin serwisu Klient wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz  potwierdza, że został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy.
    20. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz opisaniu historii choroby i/lub odczuwalnych dolegliwości.
    21. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej rozpoczyna się z momentem kompletnego złożenia zamówienia oraz jego opłacenia za pośrednictwem przelewu tradycyjnego lub platformy PayU.
    22. Klient obowiązany jest do korzystania ze serwisu internetowego w sposób zgodny z prawem
i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich
i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
    23. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
    24. Klient oświadcza, że opis badania wykorzystany będzie wyłącznie w celach diagnostycznych oraz leczniczych, a nie w celu rozstrzygnięcia ewentualnego sporu prawnego.


§ 4 Proces realizacji zamówień i umów
    1. Pacjent na stronie www.eurodiagnosis.pl wybiera zakładkę "zleć opis", po czym zostaje przekierowany na stronę www.opisy.com.pl.
    2. W celu ułatwienia procesu składania Zamówienia serwis internetowy nie wymaga rejestracji konta klienta.  
    3. Pacjent wypełnia formularz zamówienia na stronie www.opisy.com.pl. Po jego prawidłowym wypełnieniu, pacjent przechodzi do płatności za pośrednictwem platformy PayU lub przelewem bankowym/
    25. Złożenie zamówienia oznacza akceptację treści niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.
    26. Na platformie PayU, Klient wybiera sposób zapłaty i dokonuje płatności. Jeśli transakcja przebiegła prawidłowo, klient otrzymuje na podany adres mailowy podsumowanie transakcji oraz link do platformy WeTransfer.
    27. Na platformie WeTransfer pacjent wybiera opcje wysyłania pliku bez logowania.
    28. Klient akceptuje regulamin platformy WeTransfer.
    29. Wpisuje w pole "Wiadomość e-mail do" adres opisy@eurodiagnosis.pl.
    30. Wpisuje w pole "Twój adres e-mail" swój adres.
    31. Załącza obraz badania.
    32. Jeżeli przesłane badania nie należą do Klienta, z którym zawierana jest umowa, Klient zobowiązany jest wraz z dokumentacją dołączyć podpisane oświadczenie, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Serwisu Internetowego. Brak dołączenia podpisanego oświadczenia uniemożliwi zawarcie umowy.  
    33. Jeżeli przesłane badanie należą do osoby zmarłej, Klient zobowiązany jest wraz z dokumentacją złożyć oświadczenie, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu Serwisu Internetowego. Brak dołączenia podpisanego oświadczenia uniemożliwi zawarcie umowy.  
    34. Wysyła plik.
    35. Potwierdzenie prawidłowego dostarczenia pliku następuje poprzez otrzymanie na adres
e-mail Klienta podany w trakcie przesyłania automatycznej wiadomości wygenerowanej przez serwis WeTransfer.
    36. Usługodawca po otrzymaniu plików oraz na podstawie danych z formularza rejestruje i zakłada kartę pacjenta w systemie Radpoint.
    37. Usługodawca przeprowadza telefoniczny wywiad medyczny z pacjentem i weryfikuje poprawność danych.
    38. Po opisaniu badania, pacjent otrzymuje SMS z systemu RadPoint z linkiem i instrukcją, jak odebrać opis.
    39. Dane niezbędne do odbioru to link, jednorazowy, wygasający kod odbioru, numer telefonu oraz data urodzenia.
    40. Opis badania jest dostępny jest do odbioru w chmurze RadPoint.
    41. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy oraz otrzymaniu plików za pośrednictwem platformy WeTransfer co jest równoznaczne z potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży.  
    42. Treść cyfrową bez nośnika uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie Treści cyfrowej, zostały udostępnione Klientowi albo fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Klient lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
    43. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Klient lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
    44. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych.
    45. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Usługodawca powiadomi klienta o tym fakcie w terminie do 5 dni roboczych i zwróci wpłacone pieniądze w terminie do 14 dni roboczych.
    46. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy dane podane przez klienta są nieprawdziwe, niepełne,  nie diagnostyczne lub niezgodne z regulaminem.

§ 5 Sposoby i terminy płatności
    1. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie www.poland.payu.com oraz w niniejszym regulaminie.
    2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:
    a. przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy
    b. płatność elektroniczna i płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.com.
    47. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.com.
    48. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 7.789.000,00 złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012 (zwana dalej "PayU"). T: +48 61 628 45 05 E: help@payu.pl Nadzór nad wykonywaniem przez PayU działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
    49. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon dołączony w wersji elektronicznej

§ 6 Odstąpienie od umowy

    1. Klient może rozwiązać umowę bez podania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 24h od momentu złożenia zamówienia. Po upływie 24 godzin od zapłaty Usługodawca rozpoczyna realizację świadczenia.
    2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przez Klienta na przykład:
    • pisemnie na adres: Eurodiagnosis sp. z o.o. ul. Ceramiczna 1, 20-150 Lublin
    • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@eurodiagnosis.pl
    3. Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn.
    4. Firmie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 5-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym, badania nie diagnostyczne, badania starsze niż 6 miesięcy, lub w przypadku likwidacji serwisu internetowego.
    5. Środki za opłaconą usługę zostaną zwrócone Usługobiorcy do 14 dni roboczych na konto.
    6. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających ze serwisu internetowego Firmy.
    7. W przypadku niedojścia umowy do skutku Klient ma prawo odzyskać treści cyfrowe od przedsiębiorcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony przedsiębiorcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
    8. W przypadku odstąpienia od umowy przedsiębiorca może uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika.
    9. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia:
    a) od zawartej umowy o dostarczanie Treści cyfrowej bez nośnika, za którą Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli  Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a wiec po wpływie 24 h.
    b) od umowy o dostarczanie Usług cyfrowych, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
§ 7 Reklamacje
    1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Usługobiorcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz ustawie o prawach konsumenta.
    50. W przypadku nieprzestrzegania przez Usługodawcę zasad Regulaminu pacjent ma prawo do złożenia reklamacji.
    51. Reklamacja może zostać złożona przez Pacjenta na przykład:
    • pisemnie na adres: Eurodiagnosis sp. z o.o. ul. Ceramiczna 1, 20-150 Lublin
    • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@eurodiagnosis.pl
    52. Zaleca się podanie przez Pacjenta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
    53. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
§ 8 Zasady ochrony danych osobowych
    1. Usługodawca stosuje się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
    2. Niezależnie od obowiązujących przepisów prawa pragniemy wskazać, że poszanowanie danych oraz ochrona prywatności naszych klientów są dla nas najwyższym z priorytetów.
    3. Administratorem danych osobowych jest Eurodiagnosis Sp. z o.o. ul. Plac Bankowy 2, 02 – 095 Warszawa NIP: 5213884787, REGON: 0000817988.
    4. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu email: iod@pca.pl lub wysyłając list na adres korespondencyjny administratora Eurodiagnosis sp. z o.o. ul. Ceramiczna 1, 20-150 Lublin
    5. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności lub z w zakładce RODO.

§9 Postanowienia końcowe

    1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn:
    • konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu
 w celu zachowania zgodności z prawem;
    • konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
    • rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Serwisu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Serwisu;
    • zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
    • konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
    • zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
    • poprawa jakości obsługi Klientów;
    • zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu.
    2. O zmianie treści Regulaminu poinformujemy poprzez komunikat opublikowany na stronie Sklepu oraz w wypadku zarejestrowanych użytkowników, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
    3. Zmiany w Regulaminie będą obowiązywać najwcześniej 7 dni od daty, kiedy poinformujemy o takich zmianach. 
    4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
    5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
    6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu Internetowego
OŚWIADCZENIE

Ja, ………………………. (imię i nazwisko osoby dysponującej dokumentacją medyczną) …………………………… (numer pesel) oświadczam, że posiadam upoważnienie* do dysponowania dokumentacją medyczną dotyczącą …………………………….. (imię i nazwisko pacjenta, którego dysponuje się dokumentacją medyczną) …………………………..(numer pesel). W związku z tym, mam prawo udostępniać dokumentację medyczną, którą dysponuję, uprawnionym podmiotom, zgodnie z przepisami prawa w uzasadnionych celach, takich jak min. prowadzenie leczenia pacjenta, badania lekarskie, analizy medyczne oraz uzyskiwać na ich podstawie informacje, a także podejmować decyzje związane z danymi medycznymi pacjenta.
Oświadczam również, że jestem w pełni odpowiedzialna/y za dokumentację medyczną pacjenta, którą dysponuję, zobowiązuję się do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz zachowania poufności informacji medycznych pacjenta, zawartych oraz uzyskanych na podstawie dokumentacji medycznej, którą dysponuje.

…..……………………………………………………………..
   (imię i nazwisko osoby dysponującej dokumentacją medyczną)Administratorem danych osobowych jest Eurodiagnosis Sp. z o.o. Informacje dotyczące przetwarzania państwa danych osobowych dostępne są w klauzuli informacyjnej „Osoby upoważnione do wglądu do dokumentacji pacjenta i otrzymywania informacji o jego stanie zdrowia” dostępnej na naszej stronie internetowej www.eurodiagnosis.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@pca.pl.
Prosimy o zapoznanie się z treścią informacji dotyczących przetwarzania państwa danych osobowych.

*upoważnienie, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.
z 2024 r., poz. 58 t.j.)

Załącznik nr 2 do Regulaminu Serwisu Internetowego
OŚWIADCZENIE
Ja, ………………………. (imię i nazwisko osoby dysponującej dokumentacją medyczną) …………………..(numer pesel) oświadczam, że dysponuję dokumentacją medyczną zmarłej/zmarłego w dniu ……………………………. dotyczącą …………………………………………….….. (imię i nazwisko zmarłego) …………………. (numer pesel) na podstawie:
    • udzielonego za życia pacjenta upoważnienia* do dysponowania dokumentacją medyczną;
    • w chwili zgonu pacjenta byłam/em jego przedstawicielem ustawowym;
    • jako osoba bliska zmarłemu, a udostępnieniu nie sprzeciwia się żadna inna osoba bliska lub sam pacjent za życia.
W związku z tym, mam prawo udostępniać dokumentację medyczną, którą dysponuję, uprawnionym podmiotom, zgodnie z przepisami prawa w uzasadnionych celach, takich jak min. analizy medyczne oraz uzyskiwać na ich podstawie informacje.
Oświadczam również, że jestem w pełni odpowiedzialna/y za dokumentację medyczną pacjenta, którą dysponuję, zobowiązuję się do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz zachowania poufności informacji medycznych pacjenta, zawartych oraz uzyskanych na podstawie dokumentacji medycznej, którą dysponuje.
…..……………………………………………………………..
   (imię i nazwisko osoby dysponującej dokumentacją medyczną)

Administratorem danych osobowych jest Eurodiagnosis Sp. z o.o. Informacje dotyczące przetwarzania państwa danych osobowych dostępne są w klauzuli informacyjnej „Osoby upoważnione do wglądu do dokumentacji pacjenta i otrzymywania informacji o jego stanie zdrowia” dostępnej na naszej stronie internetowej www.eurodiagnosis.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@pca.pl.
Prosimy o zapoznanie się z treścią informacji dotyczących przetwarzania państwa danych osobowych.

*upoważnienie, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.
z 2024 r., poz. 58 t.j.)

Infolinia

Infolinia czynna jest od poniedziałku do czwartku w godz 7:30-18:00 oraz w piątki 7:30-17:00.

Telefon

800 70 70 72
Eurodiagnosis Sp. z o.o.

ul. Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
NIP: 521-388-47-87
KRS: 0000817988
Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII wydział gospodarczy KRS
IBAN: 50 1090 2688 0000 0001 0645 5274

Adres do korespondencji:

Eurodiagnosis sp. z o.o.
ul. Ceramiczna 1
20-150 Lublin
tel. : 81 463 86 08
fax: 81 463 86 37
kontakt@eurodiagnosis.pl
Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ